Vexpan - Parkeercontroleur

Examinering Parkeercontroleur

In opdracht van Vexpan (het platform voor parkeren in Nederland) voert ECABO de examinering van Parkeercontroleurs uit. VEXPAN hecht grote waarde aan het gestructureerd vaststellen of parkeercontroleurs competent zijn om hun functie uit te oefenen. Door centrale examinering zijn alle examens gelijk en niet afhankelijk van lokale situaties.

Het examen

Het examen Parkeercontroleur bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Voor het behalen van het diploma moeten beide examens met een voldoende zijn afgesloten.

Voor Parkeercontroleur met BOA-bevoegdheid bestaat het theorie-examen uit 40 meerkeuzevragen. Voor Parkeercontroleur zonder BOA-bevoegdheid bestaat het theorie-examen uit 25 meerkeuzevragen.

Om voor het theorie-examen te slagen moet 70% van de vragen goed beantwoord worden. Een theorie-examen duurt 1,5 uur.

Het praktijkexamen bestaat uit 4 praktijkopdrachten, waarbij de kandidaten in een gesimuleerde praktijkomgeving, een examenstraat (pdf), worden beoordeeld op:

  • kennis over wet en regelgeving op het gebied van parkeren
  • onderkennen van fout geparkeerde auto's
  • omgaan met publiek
  • juiste wijze van bekeuren.

Bij het praktijkexamen is een acteur aanwezig. Deze parkeert zijn auto bewust fout en is als echte burger verontwaardigd als hij daarop wordt aangesproken. Tijdens het examen wordt alleen gewerkt met bonnenboekjes en niet met terminals.

Om voor het praktijkexamen te slagen moeten minstens 3 van de 4 praktijkopdrachten met een voldoende worden beoordeeld (pdf).

Examenprogramma en examenreglement

VEXPAN heeft een examencommissie benoemd, die er op toe ziet dat de aangeboden examens voldoen aan het examenprogramma (pdf). De examencommissie behandelt ook bezwaren van kandidaten. Op het examen Parkeercontroleur is het examenreglement (pdf) van toepassing.

Aanmelding

Opleidingsinstituten kunnen kandidaten voor het examen aanmelden, maar ook particulieren kunnen zich aanmelden.

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar vexpan@ecabo.nl

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging en een factuur. Pas na betaling wordt het examen ingepland en ontvangen kandidaten een uitnodiging om examen te komen doen

Het examen vindt plaats in Amersfoort op de Plotterweg 1

Uitslag en diploma

Binnen twee werkdagen na het examen ontvangt de kandidaat per e-mail de uitslag. Ook het opleidingsinstituut wordt op de hoogte gebracht van de uitslag. Is de kandidaat voor zowel theorie als praktijk geslaagd, dan ontvangt hij na tien werkdagen het diploma (pdf). Is de kandidaat gezakt dan ontvangt hij een schriftelijke motivatie.

Indien de kandidaat het niet eens is met de uitslag kan hij bezwaar maken. De bezwaar en beroepsprocedure is opgenomen in het examenreglement.

Diploma's afgegeven na 1 oktober 2009 worden geregistreerd in een (openbaar) diplomaregister, tenzij de kandidaat schriftelijk kenbaar heeft gemaakt bezwaar te hebben tegen vermelding in het register.

Kosten

De kosten van het examen bedragen per kandidaat: theorie-examen: € 125,- praktijkexamen: € 350,-

Kosten voor herkansingen VEXPAN-examen parkeercontroleur

Het volgende is alleen van toepassing voor de eerste groep kandidaten van een opdrachtgever die bij ons een examen afneemt:
Indien een kandidaat is gezakt voor zijn examen...
...is hij voor herkansing van het theorie-examen het volledige examengeld verschuldigd ...krijgt hij het eerste herkansingsmoment voor het praktijkgedeelte van het examen aangeboden voor 50 euro, mits hij door ons ingepland wordt voor een examenmoment
...kan hij, indien hij voor de tweede keer zakt, tegen half geld het praktijkexamen afleggen
...wordt vanaf de 3e herkansing het volledige tarief gerekend. Vanaf de tweede groep kandidaten van een opdrachtgever wordt voor elke herkansing het volledige tarief in rekening gebracht.

Informatie en contact

Wij zijn, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar 033 - 48 92 955. vexpan@ecabo.nl