Historie

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw nam de financiering en de bemoeienis van de overheid in het beroepsonderwijs sterk toe. De toegang op de arbeidsmarkt voor de administratieve en bedrijfs-administratieve beroepen verliep tot die tijd voornamelijk via algemeen onderwijs (ULO en HBS). 
Avondonderwijs en bedrijfsopleidingen boden een meer toegespitste scholing aan. Met grote betrokkenheid van de overheid kreeg het duale beroepsonderwijs, het leerlingwezen, en het volletijd onderwijs MEAO vorm en inhoud.
Het ontstaan van ECABO bevindt zich in die periode, sectorale sociale partners pakten samen met onderwijsvertegenwoordigers de handschoen op en namen later ook bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Begin negentiger jaren werd opnieuw meer aandacht gevraagd voor beroepskwalificaties en het leren op de werkplek. Deze dualiseringsgedachte uit de beleidsagenda van OCW werd vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB/1997). Een grootschalige door de overheid gestuurde ontwikkeling van minder, maar grotere scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, de ROC vorming.  Een soortgelijke ontwikkeling vond in die tijd plaats in het HBO. Met de WEB werd de taakstelling van ECABO verschoven van leerling begeleiding en examinering naar kwalificatieontwikkeling en zorgen voor voldoende stage plaatsen, ook voor de volletijd leerlingen. ECABO werkte vanaf na 2000 aan opleidingsprogramma’s(kwalificaties) en leerwerkplekken en/of stageplaatsen voor ruim 90.000 mbo-ers. Dit omvatte bijna 20% van de gehele MBO deelnemers. Contacten met 45.000 erkende leerbedrijven en ruim 65.000 praktijkopleiders en vele docenten.
Een tiental sectorale overleggen van sectorale sociale partners en onderwijsvertegenwoordigers bepaalden de speerpunten van de organisatie binnen de kaders van de WEB.
ECABO was een van de grootste kenniscentra en vanuit die positie ook in vele gevallen ‘kartrekker’ voor gezamenlijke ontwikkelingen, zoals de database stagemarkt.nl voor mbo-ers om leerbedrijven snel te kunnen vinden voor een stageplaats.
In het gehele bestaan van ECABO zijn ook projecten opgepakt die bekostigd werden vanuit de markt, sectorale sociale partners, bedrijven, opdrachtgevers en ook andere ministeries zoals Financiën, Sociale Zaken, Justitie en Defensie. Veel van deze  projecten zijn in 2013 als gevolg van de gewenste ontvlechting van publieke en private projecten ondergebracht in de organisatie de Stichting eX:plain.
Kabinet Rutte II nam in oktober 2012 (regeerakkoord), mede als gevolg van de financiële crisis zich voor om sterk te bezuinigen op de uitgaven voor het beroepsonderwijs. De taken van zeventien sectorale kenniscentra zouden moeten overgaan naar één nieuwe organisatie, dit werd de SBB.
Per augustus 2015 zijn de wettelijke taken (WEB) overgegaan naar de Stichting SBB, ook ruim 65 van onze oud medewerkers zijn meegegaan naar SBB. SBB heeft voor haar primaire taken diverse werkprocessen en automatiseringsvoorzieningen overgenomen van ECABO.
Bestuur en directie van ECABO hebben besloten om naast eX:plain, ook ECABO als werkorganisatie voort te zetten met als kernactiviteiten Advisering over ontwerp en inrichting van beroepsopleidingen en bedrijfstrainingen, curriculumontwikkeling, én de training van praktijkopleiders. 
ECABO heeft samen met haar strategische partners meer dan vijftig adviseurs uit diverse disciplines beschikbaar met een schat aan ervaringen en relaties.
info@ecabo.nl