Toezicht en veiligheid 3 (2010-2011)

Kwalificatie

  • Handhaver toezicht en veiligheid

Kwalificatiedossier

Beroepscompetentieprofielen

Overig


Handhaver toezicht en veiligheid

Kerntaken

De handhaver toezicht en veiligheid ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein. Hij treedt op bij incidenten en calamiteiten, sanctioneert en voert dienstverlenende werkzaamheden uit.

Werkprocessen

De werkprocessen die horen bij Handhaver toezicht en veiligheid zijn een surveillance voorbereiden en uitvoeren. Ook treedt hij op bij incidenten en calamiteiten en verleent eerste hulp. Hij houdt verdachten aan en heeft de bevoegdheid om proces verbaal op te maken. Tevens informeert en verwijst hij het publiek, geeft voorlichting en voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit.

Competenties

In alle kwalificatiedossiers wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Powered by SHL. Dit model is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden gebruikt bij het uitwerken van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van elke competentie is in elk dossier verbijzonderd aan de hand van componenten en wordt contextrijk uitgewerkt in prestatie-indicatoren.

Instroom

  • vmbo-economie (T, G, K)
  • vmbo-techniek (T met Economie, G met Economie, K)
  • vmbo-zorg en welzijn (T met Economie, G met Economie, K met wiskunde)
  • vmbo-landbouw (T met Economie, G met Economie, K)
  • mbo-opleiding (2) Medewerker toezicht en veiligheid.

Voor het praktijkgedeelte, de BPV , kan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden gevraagd.

Doorstroom

Mbo-opleidingen op niveau 4. Als de kandidaat solliciteert bij de politie, kunnen bij de initiële politieopleiding vrijstellingen worden verleend via een EVC-procedure.