Praktijkgericht onderwijs

De praktijk speelt een grote rol in de mbo-opleidingen. We vertellen u graag wat dat inhoudt en hoe u hier als leerbedrijf op kunt aansluiten.

U wilt medewerkers aannemen die precies die kwalificaties hebben waar uw organisatie behoefte aan heeft. Het middelbaar beroepsonderwijs speelt in op deze wensen en behoeften door praktijkgerichtonderwijs aan te bieden.

Weerspiegeling van de werkvloer

Het beroepsonderwijs wil mensen afleveren die met overtuiging voor een vak gekozen hebben. Het gaat om beginnende beroepsbeoefenaren die kunnen omgaan met de eisen die de arbeidsmarkt stelt. Het zijn mensen die hun vak verstaan en die geleerd hebben hun eigen werk te organiseren.

Focus op de beroepspraktijk

In het praktijkgerichte beroepsonderwijs geeft de praktijk de richting aan. Het accent ligt op het leren uitvoeren van kerntaken en werkprocessen,ofwel alles wat nodig is om in een bepaalde functie uit de voeten te kunnen. Het onderwijs heeft samen met het bedrijfsleven de inhoudelijke eisen vastgelegd.

De focus op de praktijk is ook terug te zien in de opbouw van de opleiding. Leerlingen hebben veel meer en eerder beroepspraktijkvorming bij u op de werkvloer. Ze werken ook in simulatieleerbedrijven om zich goed op hun stages voor te bereiden. Ze oefenen in leeromgevingen die samen met de bedrijven zijn ontwikkeld. Ze werken bovendien aan projecten uit het bedrijfsleven of krijgen les van gastdocenten uit de praktijk.

Continu uitgedaagd

Mbo-leerlingen stappen daarmee niet pas de praktijk in tijdens de aparte praktijkperioden of na hun diplomering. De praktijk zit compleet verweven ín de opleiding zelf. Het onderwijs is handelingsgericht. leerlingen werken volop in praktische situaties. Ze worden continu uitgedaagd om hun kennis, vaardigheden en houding te combineren tot adequaat en doelgericht gedrag. Het opdoen van vakkennis blijft vanzelfsprekend de basis voor de praktijkontwikkeling.

Afgestemd op de leerling

Jongeren verschillen in de manier waarop ze hun kennis en inzichten verwerven en gebruiken. Daarom hebben scholen veel oog voor de individuele leerling: wat wil een leerling leren en hoe kan dat optimaal gebeuren? Dat vormt het startpunt. Het onderwijs biedt steeds meer maatwerk en flexibiliteit. De leerling leert om de eigen (leer)loopbaan te plannen. Er is ook aandacht voor hoe hij als een goed burger in de maatschappij kan functioneren. Als leerbedrijf krijgt u waarschijnlijk te maken met leerlingen die een persoonlijk ontwikkelingsplan meebrengen. Op basis daarvan kunt u samen afspraken maken over de kerntaken en werkprocessen die zij bij u willen oefenen.

Competenties als gereedschap

Beroepsonderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kennis en kunde toe te passen in praktische situaties - in hun tempo en op hun manier -, wordt eigenlijk als vanzelf praktijkgericht. Competenties vormen het persoonlijk gereedschap van de mbo’ers. Competenties zijn de verlangde bekwaamheden om op uw werkvloer uit de voeten te kunnen. Want om aan te sluiten bij wat u vraagt,moeten leerlingen bijvoorbeeld bedrijfsmatig, ondernemend of commercieel kunnen handelen. Ze moeten bovendien hun vakdeskundigheid kunnen toepassen, kunnen samenwerken, kunnen plannen en kunnen netwerken.

Stagiair-nieuwe-stijl

Sinds de komst van het praktijkgericht opleiden krijgt u een stagiair-nieuwe-stijl op uw werkvloer. Scholen kijken nauwgezet naar de match tussen leerling en bedrijf: kan de leerling bij u leren wat hij nodig heeft en past dat bij uw wensen en behoeften? Uw praktijkopleiders hoeven natuurlijk niet ineens compleet anders te werk te gaan: het inspireren van de leerlingen en het organiseren en ondersteunen van hun leerproces vormen nog steeds de rode draad. U blijft ook beoordelen, al zal dat wel wat anders ingekleed worden omdat er op andere zaken wordt gelet.

Praktijkopleider als coach

Het samenspel tussen praktijkopleider en stagiair blijft belangrijk. Het is niet voldoende om wat instructie te geven, de voortgang te peilen en aan het eind van de stage een leerling te beoordelen. Praktijkopleiders zijn coaches. Ze spiegelen het gedrag en de ervaringen van hun stagiairs of stimuleren hen dat zelf te doen. Ze stimuleren (nieuw) effectief gedrag en laten ongewenst handelen afnemen. Praktijkopleiders gaan vaker de dialoog met stagiairs aan en geven feedback op hun beroepsmatig functioneren.

Meer over stages

Meer weten over het begeleiden van stagiairs? ECABO geeft u handvatten en tips. Zie onze website voor informatie over: